Results 1-1 of about 2|
  1. ... mangel (hemofili B) Autosomal arv (heterozygote oftest asymptomatisk) Afibrinogenemi/hypofibrinogenemi/dysfibrinogenemi F XI mangel (hemofili C) F ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer